Aktuality našej obce

Predaj  majetku obce priamym predajom

Obec Malé Ludince v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   z v e r e j ň u j e    z á m e r   predať majetok obce priamym predajom.

Obec Malé Ludince je vlastníkom nehnuteľnosti:

-         budova. obecný mlyn súp.č. 100, parc.č. 254 o výmere 1918 m², zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č. 1 v k.ú. Malé Ludince, okres Levice.

 

1. Podmienky predaja

Obec Malé Ludince ponúka uvedenú nehnuteľnosť za minimálnu kúpnu cenu 35.000 €, slovom: tridsaťpäťtisíc €.

 

2. Termín a miesto podania ponuky

Ponuky doručte v lehote do 17.7.2011 do 15.00 hod. na adresu. Obec Malé Ludince, 937 01 Malé Ludince 82, v zalepenom obale s označením: “NEOTVÁRAŤ – ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti!“.

 

3. Podmienky priameho predaja

 

 1. Ponuka musí obsahovať:

a)      identifikačné údaje záujemcu

b)      cenovú ponuku za nehnuteľnosť

c)      čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je fyzickou osobou podľa § 9a, odst. 6, alebo právnickou osobou podľa § 9a, odst. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

d)      čestné vyhlásenie o tom, že sa osobne oboznámil so stavom predmetu kúpy a to vykonaním obhliadky na mieste samom

e)      čestné vyhlásenie navrhovateľa o tom, že predmet prevodu neprevedie tretej osobe v dobe 5 rokov a nebude v predmetnej nehnuteľnosti prevádzkovať zábavné a sociálne zariadenie

f)        zamýšľané ďalšie využitie nehnuteľnosti

 

 1. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené.

 

 1. Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené.

 

 1. Nehnuteľnosť bude odpredaná záujemcovi, ktorý je pre obec najvhodnejší -rozhodne  obecné zastupiteľstvo. Cenová ponuka nesmie byť nižšia ako je uvedené v podmienkach predaja.

 

 1. Ponuky  , ktoré nebudú obsahovať náležitosti uvedené v bode 1), alebo ponuková cena bude menšia ako je cena uvedená v podmienkach predaja, budú z vyhodnotenia ponúk vylúčené.

 

 1. V prípade schválenia odpredaja nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom, kupujúci je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Malé Ludince. Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu za nehnuteľnosť prevodom na účet obce  ihneď pri podpísaní kúpnej zmluvy.

 

 1. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom predaji majetku obce.

 

 1. Vyhlasovateľ si  vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky.

 

4. Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže

 1. Otváranie obálok a ich vyhodnotenie sa uskutoční 17.7.2011 o 17.00 hod. na neverejnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malých Ludinciach  na Obecnom úrade v Malých Ludinciach.

 

 1. V prípade rovnosti návrhov u viacerých navrhovateľov bude víťaz určený hlasovaním Obecného zastupiteľstva.

 

 1. Vyhlasovateľ súťaže – predávajúci oznámi každému z účastníkov písomne listom výsledok vyhodnotenia jeho predloženého návrhu do 10 dní po ukončení súťaže podľa tohto článku.

 

5. Bližšie informácie

Bližšie informácie o ponúkanej nehnuteľnosti Vám bude poskytnuté na Obecnom úrade v Malých Ludinciach č.82, tel. číslo: 036/7791131

 

Uvedené oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli Obce Malé Ludince, internetovej stránke obce: www.maleludince.ou.sk , Regionálne noviny Levicko.

 

Zoltán Bacsa

starosta obce

 

 

Vyvesené dňa: 27.6.2011

 

Zvesené dňa:...............................

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.