Povinné zverejňovanie ZMLÚV

ČÍSLO ZMLUVNÉ STRANY NÁZOV CENA ZVEREJNENIE A UZAVRETIE
1. Komunal Energy Zmluva o združenej dodávke elektriny 17.06.2013
2. Prima banka Slovensko a.s. Dexia Komunál univernálny úver 04.07.2013
3. Stavex Nitra s.r.o Zmluva o dielo - Rekonštrukcia OcÚ 39.597,60 11.9.2013/ 12.9.2013
4. PROUNIOn, a.s. Nitra Zmluva o dielo - Rekonštrukcia OcÚ 2.100,- 26.9.2013/30.9.2013

5.

6.

Alexander Baka

KONFER networks, Dvory n/Žitavou

Nájomná zmluva

Zmluva o pripojení - internet

 

0

20.12.2013/16.12.2013

9.1.2014/10.1.2014

7. Tekovská ekologická s r.o. Zmluva na odoberanie jednotl. druhov odpadu z MŠ

 

 

10.02.2014/11.02.2014
8. Obec Sikenica Zmluva o vývoze odpadových vôd 0 19.02.2014/19.02.2014
9. Zuzana Gécziová Dodatok č.3 k NZ zo dňa 3.8.2003 0 8.7.2014/ 8.7.2014
10. STAVMON žELIEZOVCE s.r.o Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 31.8.2012 18.07.2014/17.07.2014
11. PPA Bratislava Zmluva o posk.nenávr. fin. prísp. č.1400046 - Rekonštr. cintorína 62.156,69 28.07.2014/17.07.2014
12. PPA Bratislava Zmluva o posk.nenávr. fin.prísp. č..1400064 - Rekonštr. OcÚ 35.098 28.07.2014/23.07.2014
13. Prima banka Slovensko a.s. Zmluva o Municupálnom úvere - Eurofondy (A) 116.706 10.09.2014/22.08.2014
14. Prima banka Slovensko a.s. Zmluva o grantovom účte 10.09.2014/08.09.2014
15. C.E.I. consulting a.s. Dodatok č. 1 k zml. o poskyt.služ v PRV SR 2007-2013 Os4 Leader 31.10.2014/22.10.2014
16. C.E.I. consulting a.s. Dodatok č. 2 k zml. o poskyt.služ v PRV SR 2007-2013 Os4 Leader 31.10.2014/24.10.2014
17. Ing. Jozef Adamkovič Zmluva o poskytnutí audít. služieb r. 2012 a 2013
1000,00 01.12.2014/27.11.2014
18. Ing. Jozef Adamkovič Zmluva o poskytnutí audít. služieb r. 2014 500,00 01.12.2014/22.11.2014
19. Zuzana Gécziová Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve zo dňa 3.8.2003 23.12.2014/23.12.2014
20. PROUNION a.s. Zmluva o poskytnutí služieb 2014-2020 29.12.2014/19.12.2014
21. REMEK s.r.o. Zmluva o používaní SW č. 2000/124 12.01.2015/05.01.2014
22. PPA Bratislava Dodatok č.1 k zmluve č. 1400064 02.02.2015/26.01.2015
23. Lesy SR š.p. Zmluva č. 31-2015-220-04-03 12.02.2015/06.02.2015
24. PPA Bratislava Dodatok č.1 k zmluve č. 1400046 26.02.2015/20.02.2015
25. Július Orem Rámcová zmluva o dielo na zabezpečenie opráv a montáži elektr. rozv. a zar. 27.02.2015/27.02.2015
26. Premier Consulting, s.r.o. Zmluva o dielo č. JV-01042015-14 14.04.2015/08.04.2015
27. Ing Pavol Jurák, Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb - PZS 39,00/rok 17. 04.2015/17.04.2015
28. AKU-TRANS s.r.o. Dodatok č. 1/2015 k Zmluve č.1 zo dňa 28.9.2007 30.04.2015/20.04.2015
29. Premier Consulting, s.r.o. Zmluva o externom projektovom manažmente č. JV-11052105-4 14.05.2015/14.05.2015
30. COOP Jednota s.d. Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach 01.06.2015/01.06.2015
31. Premier Consulting, s.r.o. Dohoda k zmluve o dielo č. JV-01042015-14

03.08.2015/27.07.2015

32. Slovanet a.s. Bratislava Zmluva o dielo č.24082015 109670,40 24.08.2015/24.08.2015
33. Ing. Jozef Adamkovič Zmluva o poskytovaní audít. služieb r. 2015 500,0 21.10.2015/20.10.2015
34. RKC na Slovensku CZ Malé Ludince Nájomná zmluva 04.01.2016/2912.2015
35. Prima banka Slovensko a.s. Dodatok č.1 -Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.23/009/14 18.01.2016/18.01.2016
36. NATUR-PACK a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 18.01.2016/11.01.2016
37. Union poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 11-412078 - poistenie majetku 17.03.2016/16.03.2016
38. NATUR-PACK a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 29.06.2016/27.06.2016
39. Ing. Jozef Adamkovč Zmluva o poskytovaní audít. služieb r. 2016 500,0 28.09.2016/27.09.2016
40. TWINLOGY s.r.o Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 9000001006

21.02.2017/17.02.2017

41. REMEK s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/124 28.04.2017/21.04.2017
42. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva č. 266610/2017/8 o poskytovaní služieb 28.04.2017/24.042017
43. Mesto Želiezovce Zmluva o dodávkach biologicky rozložiteľného odpadu 19.05.2017/18.05.2017
44. Ing Jozef Adamkovič Zmluva o poskytovaní audít. služieb r. 2017 600,0 07.07.2017/04.07.2017
45. RECobal s.r.o. Zmluva o spolupráci podľa §59 ods. 3 Zákona o odpadoch 21.11.2017/20.11.2017
46. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva č. 91563/2017/26 o poskytovaní služieb 21.12.2017/21.12.2017
47. Bethlen Gábor Alapkezelö Zrt. Támogatási szerződés 21.12.2017/19.12.2017
48. Július Orem Rámcová zmluva na zabezpečenie opráv a montáží rozvodov a zariadení 21.12.2017/19.12.2017
49. Ing. Jurák Pavol Zmluva o spracúvaní osobných údajov 25.5.2018/21.5.2018
50. Ing. Jurák Pavol Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby... 25.5.2018/21.5.2018
51. METAL SERVIS Recycling s.r.o. Zmluva o dielo č. O/40/2018 12.6.2018/4.6.2018
52. Ing. Jozef Adamkovič Ing. Adamkovič  - Zmluva o poskyt. audit. služieb r. 2018 30.08.2018/28.08.2018
53. PS Bažantnica Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 21.12.2018/18.12,2018
54. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. 108096/2018/23 o poskytovaní služieb 21.12.2018/19.12.2018
55. 4G commercium s.r.o. Zmluva o dodávke potravín 04.01.2019/02.01.2019
56. ÚPSVaR Dohoda č.19/15/50j/2 04.02.2019/29.01.2019
57. TWINLOGY s.r.o. Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9000001006 8.3.2019/05.03.2019
58. ÚPSVaR Dohoda č. 19/15/52A/39 18.04.2019/18.04.2019
59. Prima Banka Municipálny úver - Superlinka/ Zmluva o kontokorentnom úvere č. 114/002/19 29.04.2019/26.04.2019
60. Prima Banka Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 23/009/14 - Dodatok č. 2 29.04.2019/26.04.2019
61. Prima Banka Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere č. 23/015/07 - Dodatok č. 2 29.04.2019/26.04.2019
62. HPH elektronic v.o.s. Darovacia zmluva 20.06/2019/12.06.2019
63. Judit Csókás Mandátna zmluva 10.07.2019/10.07.2019
64. Disig, a.s. Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 2019/10803 11.9.2019/6.9.2019
65. MAS - Občianske združenie DRP Zmluva o poskytnutí dotácie z NSK č. 4/2019 16.9.2019/12.9.2019
66. Poľnohospodárske družstvo Ölved Malé Ludince Nájomná zmluva č. 1 30.9.2019/30.9.2019
67. Ing. Jozef Admkovič Zmluva o poskytovaní audítorských služieb r. 2019 600,00 15.10.2019/10.10.2019
68. UNION poisťovňa a.s. Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 25.10.2019/24.10.2019
69. ÚPSVaR Dohoda č. 19/15/012/22 31.10.2019/31.10.2019
70. ÚPSVaR Dohoda č. 19/15/010/65 31.10.2019/31.10.2019
71. Prima Banka a.s. Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere č. 23/015/07, Dodatok č. 3 14.11.2019/14.11.2019
72. Prima Banka s.s. Municipálny úver - Univerzál, Zmluvy o úvere č. 114/014/19 14.11.2019/14.11.2019
73. Obec Bajtava - skládka TKO Zmluva o uložení, úprave a zneškodnení odpadu skládkovaním č. 3/2019 30.12.2019/30.12.2019
74. Obec Hronovce
Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov za účelom ich uloženia
02.01.2020/01.01.2020
75. RKC na Slovensku, CZ Malé Ludince
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1/2020
10.01.2020/07.01.2020
76. Slovak Telekom, a.s.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
23.01.2020/20.01.2020
77. ÚPSVaR
Dohoda číslo 20/15/52A/2
31.01.2020/28.01.2020
78. Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o grantovom účte
30.4.2020/29.4.2020
79. TWINLOGY s.r.o. Dodatok č.01 k zmluve o združenej dodávke elektriny
04.06.2020/25.5.2020
80. Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku
15.6.2020/11.6.2020
81. Špecial Trans s.r.o.
Darovacia zmluva - betón
25.6.2020/19.6.2020
82. Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 24.7.2020/21.7.2020
83. HPH elektornic v.o.s.
Darovacia zmluva
06.08.2020/5.8.2020
84. 4G commercium
Zmluva o dodávke potravín
02.09.2020/31.08.2020
85. Dolnohronské regionálne združenie
Dolnohronské regionálne združenie

14.9.2020/09.09.2020
86. RKC - Cirkevný zbor Malé Ludince
Nájomná zmluva
29.9.2020/29.9.2020
87. NSK
Zmluva č. 181/2020 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
12.10.2020/07.10.2020
88. ÚPSVaR PSVaR - DOHODA č. 20/15/012/15
27.10.2020/23.10.2020
89. ÚPSVaR ÚPSVaR - DOHODA č. 20/15/010/14 27.10.2020/23.10.2020
90. ŠÚ SR Bratislava
Zmluva o výpožičke
3.12.2020/1.12.2020
91. OZ SIEŤ RÁKÓCZIHO - RÁKÓCZI HÁLÓZAT
Zmluva o poskytnutí dotácie
3.12.2020/3.12.2020
92. Agrárna komora Slovenska
Darovacia zmluva
18.12.2020/16.12.2020
93. Pasienková a lesná spoločnosť-pozem.spol. M.Ludince Darovacia zmluva 1/2020 2.1.2021/ 21.12.2020
94. Obec Bajtava
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2019
2.1.2021/31.12.2020
95. Ing. Jozef Adamkovič
Zmluva o poskyt. audit. služieb r. 2020
23.2.2021/22.2.2021
96. RECobal s.r.o.
Zmluva č. NR151403_2 o spoluporáci

10.3.2021/10.3.2021
97. Komunálna poisťovňa a.s. Úrazové poistenie - HN 19.3.2021/19.3.2021
98. Komunálna poisťovňa a.s. Úrazové poistenie - MOS 19.3.2021/19.3.2021
99. Komunálna poisťovňa a.s.
Úrazové poistenie - AČ
19.3.2021/19.3.2021
100. Prima banka Slovensko a.s. Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 114/002/21 27.05.2021/27.05.2021
101. UNION poisťovňa a.s.
Poistná zmluva č. 11-416316
02.06.2021/27.05.2021
102. KoronArt O.Z. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti organizovania podujatí č. 39/2/2021
9.6.2021/7.6.2021
103. EPS Design s.r.o.
Kúpna zmluva č. 39/1/2021
10.6.2021/7.6.2021
104. MIRA OFFICE s.r.o.
Kúpna zmluva č. 39/3/2021
15.6.2021/15.6.2021
105. Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Zmena č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku

19.8.2021/17.8.2021

106. OZ - DRP Želiezovce
Zmluva o poskytnutí dotácie z NSK č. 1/2021
10.10.2021/5.10.2021
107. Norbert Štugel Darovacia zmluva
10.10.2021/7.10.2021
108. ÚPSVaR ÚPSVaR - DOHODA č. 21/15/012/100 03.01.2022/23.11.2021
109. ÚPSVaR
ÚPSVaR - DOHODA č. 21/15/012/22
03.01.2022/30.12.2021
110. Obec Bajtava
Dodatok č. 2
03.01.2022/30.12.2021
111. Pasienková a lesná spoločnosť - poz.spol. M.Ludince Darovacia zmluva 1/2021
03.1.2022/28.12.2021
112. RKC na Slovensku - CZ Malé Ludince
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.9.2020

07.01.2022/30.12.2021
113. Dobraobec s.r.o.
Zmluva o internetovej stránke
03.02.2022/03.02.2022
114. ZsE Bratislava a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny s.č. 8 - MŠ
28.02.2022/22.02.2022
115. ZsE Bratislava a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny s.č. 53 - DS
28.02.2022/22.02.2022
116. ZsE Bratislava a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny s.č. 69 - klub
28.02.2022/22.02.2022
117. ZsE Bratislava a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny s.č. 81- I
28.02.2022/22.02.2022
118. ZsE Bratislava a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny s.č. 81 -II
28.02.2022/22.02.2022
119. ZsE Bratislava a.s.
Zmluva o združenej dodávke elektriny s.č. 76 - VO
28.02.2022/22.02.2022
120. ZsE Bratislava a.s Dodatok o poskytnutí ponuky - VO 28.02.2022/22.02.2022
121. Štefan Rédli a Mária Rédliová Kúpna zmluva 17.03.2022/17.03.2022

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.